Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
15/2021/QĐ-UBND 27/05/2021

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

05/2021/QĐ-UBND 05/02/2021

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

23/2021/NQ-HĐND 20/01/2021

Quy định nội dung và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/2020/NQ-HĐND

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN tỉnh Phú Yên, giai đoan 2021-2025

31/2020/QĐ-UBND 26/10/2020

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

30/2020/QĐ-UBND 23/10/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024).

29/2020/QĐ-UBND 06/10/2020

Quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

28/2020/QĐ-UBND 28/09/2020

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác đào tạo lái xe (xe tập lái, xe sát hạch) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21/2020/QĐ-UBND 13/08/2020

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ  mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/2020/QĐ-UBND 29/07/2020

Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/2020/QĐ-UBND 23/06/2020

Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

 

14/2020/QĐ-UBND 23/06/2020

Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13/2020/QĐ-UBND 12/06/2020

Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên

08/2020/QĐ-UBND 16/03/2020

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30/2019/QĐ-UBND 13/08/2019

V.v Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/2019/QĐ-UBND 25/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh

21/2019/QĐ-UBND 21/06/2019

Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/2019/QĐ-UBND 20/06/2019

Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/2019/QĐ-UBND 13/02/2019

Quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/2019/QĐ-UBND 13/02/2019

Bãi bỏ Quyết định số 1065/QĐ-UB ngày 16/4/2001 và Quyết định số 1312/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh Phú Yên

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: