Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
21/2020/QĐ-UBND 13/08/2020

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ  mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/2020/QĐ-UBND 29/07/2020

Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/2020/QĐ-UBND 23/06/2020

Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

 

14/2020/QĐ-UBND 23/06/2020

Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13/2020/QĐ-UBND 12/06/2020

Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên

08/2020/QĐ-UBND 16/03/2020

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30/2019/QĐ-UBND 13/08/2019

V.v Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28/2019/QĐ-UBND 25/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh

21/2019/QĐ-UBND 21/06/2019

Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/2019/QĐ-UBND 20/06/2019

Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/2019/QĐ-UBND 13/02/2019

Quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/2019/QĐ-UBND 13/02/2019

Bãi bỏ Quyết định số 1065/QĐ-UB ngày 16/4/2001 và Quyết định số 1312/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh Phú Yên

02/2019/QĐ-UBND 01/02/2019

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

09/2019/QĐ-UBND 18/04/2019

Quy định nội dung và mức chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/2019/QĐ-UBND 03/04/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019).

05/2019/QĐ-UBND 18/03/2019

Quy định Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

60/2018/QĐ-UBND 14/12/2018

Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phàn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

62/2018/QĐ-UBND 14/12/2018

Quy định tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương

30/2018/QĐ-UBND 11/07/2018

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

03/2018/QĐ-UBND 31/01/2018

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: