Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
24/2024/QĐ-UBND 28/05/2024

Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (trừ thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

16/2024/QĐ-UBND 01/04/2024

Về Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

01/2024/QĐ-UBND 09/01/2024

Về ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

41/2023/QĐ-UBND 20/07/2023

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Phú Yên

40/2023/QĐ-UBND 12/07/2023

Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

39/2023/QĐ-UBND 10/07/2023

Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

38/2023/QĐ-UBND 10/07/2023

Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12/2023/QĐ-UBND 20/04/2023

Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

07/2023/QĐ-UBND 23/03/2023

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/2023/QĐ-UBND 01/02/2023

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/2023/QĐ-UBND 20/01/2023

 Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

34/2022/QĐ-UBND 26/10/2022

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

21/2022/QĐ-UBND 06/05/2022

Ban hành Quy định về quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/2022/QĐ-UBND 19/04/2022

Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của cơ quan tài chính các cấp ở địa phương

15/2022/QĐ-UBND 15/04/2022

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

12/2022/QĐ-UBND 21/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/2022/QĐ-UBND 18/03/2022

Ban hành Quy định trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên

08/2022/QĐ-UBND 03/03/2022

Sửa đổi, b sung mt s điều ca Quy chế văn hóa công s ti các cơ quan hành chính, đơn vị s nghip công lập trên địa bàn
tnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định s 30/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 ca y ban nhân dân tnh Phú Yên

07/2022/QĐ-UBND 02/03/2022

Ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/2022/QĐ-UBND 28/02/2022

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2026) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: