Văn phòng

Văn phòng Sở: Điện thoại: 0257. 3825760 - Fax: 0257. 3826055

1. Lê Xuân Quang - Chánh Văn phòng Sở

                                                Điện thoại cơ quan : 0257. 3825760- Di động :  0905. 129920

                                                Email : lexuanquang@phuyen.gov.vn

2. Phạm Lý Hồng Thái - Phó Chánh Văn phòng

                                    Di động: 0905. 246776 - 0913. 157470

                                    Email: phamlyhongthai@phuyen.gov.vn - stcphuyen@mof.gov.vn

3. Huỳnh Thể Uyên - Kế toán viên (phụ trách kế toán)

                                                Di động : 0918. 182436

                                                Email : huynhtheuyen@phuyen.gov.vn

4. Huỳnh Thị Kim Dung - Chuyên viên - Văn thư; Điện thoại: 0257. 3827853

                                    Di động: 0904. 051838

                                    Email: huynhthikimdung@phuyen.gov.vn

5. Huỳnh Văn Xin - Chuyên viên

                                    Di động: 0987. 811677

                                    Email: huynhvanxin@phuyen.gov.vn

6. Lê Phương Linh - Chuyên viên

                                   Di động: 0377. 969323

                                   Email: lephuonglinh@phuyen.gov.vn

            a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại: Củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, quản lý biên chế, tiền lương, hồ sơ công chức và người lao động; tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng các Đề án có liên quan đến việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động.

Đôn đốc, duy trì, giám sát, lập kế hoạch, chương trình kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả việc xem xét của lãnh đạo về triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO hiện hành áp dụng trong công tác quản lý của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.

          Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, quản lý giá, quản lý tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Quản trị Trang thông tin điện tử của Sở. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng chế độ kê khai, cấp, đăng ký, sử dụng mã số đơn vị quan hệ ngân sách và triển khai các công việc khác được phân công theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức: Văn phòng có Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, người lao động giúp việc.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: