Văn phòng

Văn phòng Sở: Điện thoại: 0257. 3825760 - Fax: 0257. 3826055

1. Hồ Quang Tuấn - Chánh Văn phòng Sở

                                                Điện thoại cơ quan : 0257. 3825760- Di động :  0905. 449799

                                                Email : hoquangtuan@phuyen.gov.vn

2. Phạm Lý Hồng Thái - Phó Chánh Văn phòng: Điện thoại: 0257. 3827853

                                    Di động: 0905. 246776 - 0913. 157470

                                    Email: phamlyhongthai@phuyen.gov.vn - stcphuyen@mof.gov.vn

3. Huỳnh Thể Uyên - Kế toán trưởng

                                                Di động : 0918. 182436

                                                Email : huynhtheuyen@phuyen.gov.vn

4. Huỳnh Thị Kim Dung - Chuyên viên

                                    Di động: 0904. 051838

                                    Email: huynhthikimdung@phuyen.gov.vn

5. Huỳnh Văn Xin - Chuyên viên

                                    Di động: 0987. 811677

                                    Email: huynhvanxin@phuyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại: củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy;công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, quản lý biên chế, tiền lương, hồ sơ công chức và người lao động; tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng các Đề án có liên quan đến việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với công chức….

- Đôn đốc, duy trì, giám sát, lập kế hoạch, chương trình kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả việc xem xét của lãnh đạo về triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008áp dụng trong công tác quản lý của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Sở phân công và tổng hợp các ý kiến kết luận trong các cuộc họp;

- Thực hiện công tác pháp chế của Sở: Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở lập kế hoạch đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành hàng năm, thẩm định hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các phòng thuộc Sở có liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác của cơ quan tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh; tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định; phối hợp với các phòng rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xem xét về thể thức, nội dung các văn bản hành chính do các phòng thuộc Sở soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 6 Nghị định số55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

- Theo dõi và tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác kế toán, công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, lái xe, tạp vụ và bảo vệ cơ quan.

- Định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở và thực hiện công tác thống kê của Sở nói riêng và các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh nói chung; hướng dẫn cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được duyệt; tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý của Sở;

- Đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý các thiết bị tin học của Sở và vận hành mạng máy tính của Sở; trình lãnh đạo Sở ban hành các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thực hiện bao gồm chuẩn tin học, chế độ bảo mật và an toàn thông tin, trình tự xây dựng triển khai; quản lý và nghiệm thu các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Sở;

- Thực hiện quản lý công tác nối mạng trong toàn ngành, thực hiện công tác thống kê và bảo mật về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước trên mạng theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách khai thác các thông tin, số liệu, dữ liệu qua mạng giữa Sở Tài chính với Kho bạc nhà nước, Cục Thuế tỉnh; khai thác các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác của Sở qua mạng và cung cấp cho lãnh đạo Sở và các phòng chức năng thuộc Sở;

- Quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông (nút mạng này thuộc hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính đặt tại KBNN tỉnh);

- Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị tin học có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng;

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng cho các đơn vị tài chính huyện, xã; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Sở, của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và công chức kế toán xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: