Dự toán NSĐP trình HĐND
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020 45/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
2 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 43/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
3 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2020 2020 42/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
4 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 41/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
5 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 40/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
6 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 39/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
7 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 35/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
8 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 38/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 2020 37/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
10 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tình và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 36/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
11 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 34/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
12 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 33/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
13 Thông báo số 20/TB-UBND: V.v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Phú Yên 2019 Biểu số 33/CK-NSNN 20/TB-UBND: 10/01/2019
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: