Dự toán NSĐP trình HĐND
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 V/v Công bố, công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND tỉnh quyết định dự toán NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 của tỉnh 2023 33, 34, 35, 36, 37, 38,39,...,45/CK-NSNN 375/TB-UBND 29/12/2023
2 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 2022 45/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 2022 43/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
4 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2023 2022 42/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
5 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phƢơng năm 2023 2022 41/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
6 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 40/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 39/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 38/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2023 2022 37/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
10 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 2022 36/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
11 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 2022 35/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 2022 34/CK-NSNN 31/TB-UBND 31/12/2022
13 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2022 33/CK-NSNN 311/TB-UBND 31/12/2022
14 V/v Công bố công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh 2022 311/TB-UBND 31/12/2022
15 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 2021 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
16 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2020 58/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
17 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2020 56/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
18 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2021 2020 55/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
19 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2020 54/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
20 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2020 53/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: