Dự toán NSĐP trình HĐND
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 2021 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
2 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 2020 58/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2020 56/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
4 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2021 2020 55/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
5 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2020 54/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
6 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2020 53/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2020 52/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2020 51/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 2020 50/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
10 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2020 49/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
11 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2020 48/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 2020 47/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
13 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2020 46/CK-NSNN 2250/QĐ-UBND 31/12/2020
14 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020 45/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
15 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 43/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
16 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2020 2020 42/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
17 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 41/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
18 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 40/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
19 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 39/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
20 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 35/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: