Văn bản HĐND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
02/2024/NQ-HĐND 17/04/2024

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/2024/NQ-HĐND 17/04/2024

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giao dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

33/2023/NQ-HĐND 09/12/2023

Quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2024-2027.

32/2023/NQ-HĐND 09/12/2023

Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

28/2023/NQ-HĐND 09/12/2023

Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

29/2023/NQ-HĐND 09/12/2023

Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

14/2023/NQ-HĐND 18/10/2023

Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình, dự án khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

12/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng Văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/2023/NQ-HĐND 07/07/2023

Quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh

03/2023/NQ-HĐND 22/04/2023

Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

37/2022/NQ-HĐND 09/12/2022

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

19/2022/NQ-HĐND 20/07/2022

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/2022/NQ-HĐND 20/07/2022

Quy định chế độ khám sức khỏe định kỳ và một số hỗ trợ khác liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên

25/2022/NQ-HĐND 20/07/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: