Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
75/2020/TT-BTC 12/08/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

71/2020/TT-BTC 30/07/2020

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021 – 2023

68/2020/TT-BTC 15/07/2020

Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều

65/2020/TT-BTC 09/07/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

62/2020/TT-BTC 22/06/2020

Hướng dẫn kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

60/2020/TT-BTC 19/06/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

55/2020/TT-BTC 12/06/2020

Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

52/2020/TT-BTC 10/06/2020

Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

40/2020/TT-BTC 15/05/2020

Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và NĐ số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

39/2020/TT-BTC 15/05/2020

Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong linhc vực kế toán, kiểm toán độc lập

50/2020/TT-BTC 01/06/2020

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

38/2020/TT-BTC 12/05/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước

47/2020/TT-BTC 27/05/2020

Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus corona (covid-19).

04/2020/TT-BLĐTBXH 25/05/2020

Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và ban hành quy định tại điều 7 và điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

31/2020/TT-BTC 04/05/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

30/2020/TT-BTC 17/04/2020

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

34/2020/TT-BTC 05/05/2020

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

27/2020/TT-BTC 13/04/2020

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

24/2020/TT-BTC 13/04/2020

Thông tư số 24/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

17/2020/TT-BTC 27/03/2020

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: