Quản Lý công sản - giá
Phòng Quản lý Giá và Công sản

Phòng Quản lý Giá và Công sản: Điện thoại: 0257. 3825755

1. Hà Thị Cảnh - Trưởng phòng

                                    Di động: 0914. 254347

                                    Email: hathicanh@phuyen.gov.vn

2. Nguyễn Mạnh Tùng - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0973. 342008

                                    Email: nguyenmanhtung@phuyen.gov.vn

 

3. Nguyễn Văn Hoàng - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0913. 462866

                                    Email: nguyenvanhoang@phuyen.gov.vn

4. Trần Nhân Kiệt - Chuyên viên

                                    Di động:

                                    Email: trannhankiet@phuyen.gov.vn

5. Võ Văn Hưng - Chuyên viên

                                    Di động: 0937. 718783

                                    Email: vovanhung@phuyen.gov.vn

6. Trương Thảo Nhi - Chuyên viên

                                    Di động: 0974. 174768

                                    Email: truongthaonhi@phuyen.gov.vn

7. Trần Thị Mỹ Duyên - Chuyên viên

                                      Di động: 0868. 263777

                                      Email: tranthimyduyen@phuyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật; tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước tại địa phương;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm, cho thuê, sửa chữa, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì cùng các cơ quan chuyên môn thẩm định giá sàn làm cơ sở cho việc bán đấu giá đối với tài sản như: Nhà thuộc sở hữu nhà nước, các phương tiện giao thông do địa phương quản lý, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng định giá đất cụ thể, phối hợp cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, xác định giá sàn đưa ra bán đấu giá và chi trả cho các đối tượng có đất bị thu hồi để thực hiện dự án;

- Chủ trì xây dựng bảng hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ (%) đơn giá thuê đất;

- Tham gia về chủ trương đầu tư, thẩm định phương án tài chính đối với các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

- Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các ngành có liên quan báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành hoặc bãi bỏ các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ;

- Thẩm định dự thảo quyết định ban hành Bảng giá các loại Đất hàng năm để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Chính phủ;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về mức thu phí khu vực biển.

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực quản lý giá và công sản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: