Tài chính doanh nghiệp
Phòng Tài chính Danh nghiệp

Phòng Tài chính Doanh nghiệp: Điện thoại: 0573. 823119

1. Nguyễn Thanh Hào - Trưởng phòng

                                    Di động: 0945. 023739

                                    Email: nguyenthanhhao@phuyen.gov.vn

2. Phạm Ngọc Lãm - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0985. 017056 - 0913. 793322

                                    Email: phamngoclam@phuyen.gov.vn

3. Nguyễn Thị Mai Trường - Chuyên viên

                                    Di động: 0388 937127

                                    Email: nguyenthimaitruong@phuyen.gov.vn

4. Nguyễn Đức Thành - Chuyên viên

                                    Di động: 0378713088

                                    Email: nguyenducthanh@phuyen.gov.vn

5. Nguyễn Phú Hoài Thu - Chuyên viên

                                   Di động: 0349764264

                                   Email: nguyenphuhoaithu@phuyen.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:        

Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh theo phân công việc quản lý phần vốn và tài sản nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập, góp vốn hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, thực hiện chức năng giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, kiến nghị, đề xuất giải pháp với UBND tỉnh về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn. Cảnh báo khi thấy có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ 100% và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn; tổng hợp báo cáo tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp) và các báo cáo khác để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do địa phương thành lập, được giao quản lý.

Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính, tình hình xuất nhập khẩu, các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tham gia Hội đồng giám sát xổ số đối với hoạt động phát hành xổ số kiến thiết, hoạt động vui chơi có thưởng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án.

Thực hiện quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phòng theo dõi.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tài chính doanh nghiệp gồm có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: