Quản Lý ngân sách
Phòng Quản lý Ngân sách

Phòng Quản lý Ngân sách: 0257. 3825754

1. Trần Khanh       - Trưởng phòng; Điện thoại: 0257. 3821852

                                    Di động: 0989. 982244

                                    Email: trankhanh@phuyen.gov.vn

2. Lê Quang Thức - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0905. 044344

                                    Email: lequangthuc@phuyen.gov.vn

3. Lê Văn Trung - Phó Trưởng phòng

 

                                    Di động: 0914. 647579

                                    Email: levantrung84@phuyen.gov.vn

4. Phạm Thị Hồng Tâm - Chuyên viên

                                    Di động: 0918. 129092

                                    Email: phamthihongtam@phuyen.gov.vn

5. Trần Thị Bích Viên - Chuyên viên

                                   Di động: 0942. 474444

                                   Email: tranthibichvien@phuyen.gov.vn

6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - CHuyên viên

                                    Di động: 0989. 511531

                                    Email: nguyenthingocanh@phuyen.gov.vn

7. Lê Hoàng Nguyệt Ánh - Chuyên viên

                                    Di động: 0919. 903.168

                                    Email: lehoangnguyetanh@phuyen.gov.vn

8. Ngô Thị Thu Hảo - Chuyên viên

                                          Di động: 0934878079

                                    Email: ngothithuhao@phuyen.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng, tổng hợp, lập, trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hàng năm; điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Xây dựng, trình UBND tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án bổ sung dự toán số tăng thu của ngân sách địa phương, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách địa phương và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định.

Xây dựng, trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trình UBND tỉnh quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quy định các định mức phân bổ và một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tham mưu, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, điều hành ngân sách địa phương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cấp tỉnh và cấp dưới.

Kiểm tra việc phân bổ dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao quản lý; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp được giao quản lý và ngân sách cấp dưới.

Hướng dẫn việc hạch toán, quyết toán ngân sách địa phương và định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, lập quyết toán ngân sách địa phương trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trình UBND tỉnh quyết định chi ứng trước, thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Theo dõi chi ngân sách khối quốc phòng an ninh.

Phối hợp cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách được giao quản lý tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ gửi Ủy ban nhân dân để báo cáo HĐND tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; phối hợp giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

Xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 05 năm, hằng năm và chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Căn cứ dự toán chi ngân sách địa phương và nguồn tài chính của địa phương đã được cấp có thẩm quyền Quyết định, thực hiện thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến khoản vay của chính quyền địa phương đầy đủ, đúng hạn.

Phối hợp với Kho bạc nhà nước theo dõi, hạch toán, quyết toán các khoản rút vốn vay, nhận nợ, trả nợ thuộc nghĩa vụ nợ của ngân sách cấp tỉnh.

Xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vay khác trong nước báo cáo UBND tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương.

Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

Phối hợp với Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp hàng năm cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh.

Chủ trì xây dựng trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.

          Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính và chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo quy định; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          Thống nhất quản lý về tài chính đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách.

          b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Quản lý ngân sách gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: