Quản Lý ngân sách
Phòng Quản lý Ngân sách

Phòng Quản lý Ngân sách: 0257. 3825754

1. Trần Khanh       - Trưởng phòng; Điện thoại: 0257. 3821852

                                    Di động: 0989. 982244

                                    Email: trankhanh@phuyen.gov.vn

2. Lê Quang Thức - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0905. 044344

                                    Email: lequangthuc@phuyen.gov.vn

3. Phạm Thị Hồng Tâm - Chuyên viên

                                    Di động: 0918. 129092

                                    Email: phamthihongtam@phuyen.gov.vn

4. Nguyễn Thị Nhàn - Chuyên viên

                                    Di động: 0917. 236958

                                    Email: nguyenthinhan@phuyen.gov.vn

5. Lê Văn Trung - Chuyên viên

                                    Di động: 0914. 647579

                                    Email: levantrung84@phuyen.gov.vn

6. Trần Thị Bích Viên - Chuyên viên

                                   Di động: 0942. 474444

                                   Email: tranthibichvien@phuyen.gov.vn

7. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thanh tra viên

                                    Di động: 0989. 511531

                                    Email: nguyenthingocanh@phuyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Dự thảo trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực tài chính ngân sách ở địa phương, chương trình kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân sách, lập phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách ở địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn;

- Trình UBND tỉnh quy định nhiệm vụ, các biện pháp quản lý, điều hành và điều chỉnh ngân sách địa phương hàng năm. Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố, theo dõi chi ngân sách khối quốc phòng an ninh;

- Quản lý kinh phí ủy quyền của Trung ương, quỹ dự trữ tài chính, các khoản tạm thu, tạm giữ. Kiểm tra giám sát việc cho vay lại, hỗ trợ phát triển từ các nguồn ngân sách địa phương;

- Phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn; quản lý quỹ dự trữ tài chính của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Phối hợp với Phòng Tài chính đầu tư kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

- Phối hợp với Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp hàng năm cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: