Công khai tài chính doanh nghiệp
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Kết quả giám sát tài chính năm 2018 của các DNNN và DN có vốn Nhà nước do UBND tỉnh Phú Yên quản lý 2019 1466/BC-STC 29/5/2019
2 Kết quả giám sát tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV cảng Vũng Rô Phú Yên 2019 1440/BC-STC 29/5/2019
3 Kết quả giám sát tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 2019 1318/BC-STC 16/5/2019
4 Kết quả giám sát tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên 2019 1442/BC-STC 29/5/2019
5 Kết quả giám sát tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam Phú Yên 2019 1368/BC-STC 21/5/2019
6 Kết quả giám sát tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên 2019 1441/BC-STC 29/5/2019
7 Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2019 2019 427/QĐ-UBND 25/03/2019
8 Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý 2019 164/QĐ-UBND 30/01/2019
9 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh quản lý 2018 2756/BC-STC 27/8/2018
10 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam 2018 2755/BC-STC 27/8/2018
11 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên 2018 2754/BC-STC 27/8/2018
12 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý 2018 2364/STC-TCDN 26/7/2018
13 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên 2018 2362/STC-TCDN 26/7/2018
14 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 2018 2361/STC-TCDN 26/7/2018
15 Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của các DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước 2018 1568/STC-TCDN 25/5/2018
16 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty TNHH-MTV XSKT Phú Yên 2018 1492/STC-TCDN 21/5/2018
17 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên 2018 1493/STC-TCDN 21/5/2018
18 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên 2018 1547/STC-TCDN
19 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty TNHH-MTV Thuỷ nông Đồng Cam 2018 1567/STC-TCDN 25/5/2018
20 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu đầu năm 2017 của DNNN và doanh nghiệp của các DNNN và doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý 2017 2883/STC-TCDN 28/8/2017
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: