Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020 58/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
2 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 56/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
3 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2020 2020 55/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
4 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 54/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
5 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 53/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
6 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 52/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
7 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 51/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 2020 50/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
9 Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2020 2020 48/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
10 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 47/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
11 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 46/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
12 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 49/CK-NSNN 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
13 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020_File 2 2020 33/CK-NSNN; 34/CK-NSNN; 35/CK-NSNN; 36/CK-NSNN... 31/12/2019
14 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020_File 1 2020 46/CK-NSĐP; 47/CK-NSĐP; 48/CK-NSĐP; 49/CK-NSĐP; 50/CK-NSĐP... 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
15 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Phú Yên 2019 46/CK-NSĐP; 47/CK-NSĐP; 48/CK-NSĐP; 49/CK-NSĐP; 50/CK-NSĐP... 43/QĐ-UBND 10/01/2019
16 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018 46/CK-NSNN; 47/CK-NSNN; 48/CK-NSNN; 49/CK-NSNN; 50/CK-NSNN; 215/QĐ_UBND 30/01/2018
17 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 2017 10/CKTC-NSĐP; 11/CKTC-NSĐP; 12/CKTC-NSĐP; 13/CKTC-NSĐP; 488/QĐ-UBND 10/3/2017
18 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 2016 10/CKTC-NSĐP; 11/CKTC-NSĐP; 12/CKTC-NSĐP; 13/CKTC-NSĐP; 14/CKTC-NSĐP 376/QĐ-UBND 16/02/2016
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: