Thanh tra tài chính
Thanh tra Tài chính

Thanh tra Sở: Điện thoại: 0257. 3825758

1. Hà Thị Cảnh - Chánh Thanh tra

                                    Di động: 0912. 610734

                                    Email: hathicanh@phuyen.gov.vn

2. Thiều Quang Cảnh - Phó Chánh Thanh tra

                                    Di động: 0918. 164241

                                    Email: thieuquangcanh@phuyen.gov.vn

3. Nguyễn Thanh Trà - Thanh tra viên

                                    Di động: 0909. 615990

                                    Email: nguyenthanhtra@phuyen.gov.vn

4. Trần Thị Mỹ Duyên - Thanh tra viên

                                      Di động: 0868. 263777

                                      Email: tranthimyduyen@phuyen.gov.vn

5. Phạm Đình Tiến - Chuyên viên

                                    Di động: 0905. 112245

                                    Email: phamdinhtien@phuyen.gov.vn

6. Lê Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên

                                         Di động: 0383. 543936

                                   Email: lethingocanh@phuyen.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

Tổng hợp kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính; Tổng hợp báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ về giám định tư pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý ở địa phương theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức: Thanh tra có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên và công chức thanh tra.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: