Tổng hợp tình hình công khai
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2022 2022 61/CK-NSNN 05/4/2022
2 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I năm 2022 2022 60/CK-NSNN 05/4/2022
3 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 59/CK-NSNN 05/4/2022
4 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 2021 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
5 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 2021 62-63-64-65-66-67-68/CK-NSNN 1887/QĐ-STC 26/12/2021
6 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2021 theo Biểu số 59-CK-NSNN; 60/CK-NSNN và 61/CK-NSNN Quý III/2021 59, 60, 61/CK-NSNN
7 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2020 theo Biểu số 59-CK-NSNN; 60/CK-NSNN và 61/CK-NSNN Quý III/2020 59/CK-NSNN; 60/CK-NSNN và 61/CK-NSNN 15/10/2020
8 Công khai số liệu quyết toán ngân sách nam 2018 2020 62/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 64/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 65/CK-NSNN; 66/CK-NSNN... 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
9 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020_File 2 2020 33/CK-NSNN; 34/CK-NSNN; 35/CK-NSNN; 36/CK-NSNN... 31/12/2019
10 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020_File 1 2020 46/CK-NSĐP; 47/CK-NSĐP; 48/CK-NSĐP; 49/CK-NSĐP; 50/CK-NSĐP... 2228/QĐ-UBND 31/12/2019
11 Công khai số liệu quyết toán năm 2015 2017 489/QĐ-UBND 10/03/2017
12 Công khai Quyết toán thu, chi NSNN năm 2014 2016 375/QĐ-UBND 16/02/2016
13 Công khai số liệu quyết toán năm 2017 2019 42/QĐ-UBND 10/01/2019
14 Công khai số liệu quyết toán năm 2016 2018 216/QĐ-UBND 30/01/2018
15 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018 46/CK-NSNN; 47/CK-NSNN; 48/CK-NSNN; 49/CK-NSNN; 50/CK-NSNN; 215/QĐ_UBND 30/01/2018
16 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 2017 10/CKTC-NSĐP; 11/CKTC-NSĐP; 12/CKTC-NSĐP; 13/CKTC-NSĐP; 488/QĐ-UBND 10/3/2017
17 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 2016 10/CKTC-NSĐP; 11/CKTC-NSĐP; 12/CKTC-NSĐP; 13/CKTC-NSĐP; 14/CKTC-NSĐP 376/QĐ-UBND 16/02/2016
18 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 2019 Biểu số 46/CK-NSNN 43/QĐ-UBND 10/01/2019
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: