Văn bản cải cách hành chính
STT Tên Tải
1 Công văn số 2215/UBND-NC: V/v Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 Quyết định số 2075/QĐ-UBND: V.v Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
3 Quyết định số 2074/QĐ-UBND: V.v Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bản tỉnh Phú Yên
4 Quyết định số 1787/QĐ-UBND: V.v Công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính
5 Quyết định số 2814/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
6 Quyết định số 2815/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
7 Quyết định số 1650/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
8 Quyết định số 1652/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
9 Thông tư số 185/2015/TT-BTC: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, CẤP VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
10 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc quy định thực hiện một số nội dung quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009
11 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc quy định thực hiện một số nội dung quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009
12 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
13 Quyết đinh 51/2008/QĐ-BTC: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
14 Quyết định 90/2007/QĐ-BTC: Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: