Văn bản cải cách hành chính
STT Tên Tải
1 Kế hoạch số 110/KH-UBND: Tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2024
2 Kế hoạch số 109/KH-UBND: Tổ chức Hội nghị chueyen đề cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2024
3 Quyết định số 1790/QĐ-UBND: V/v Phê duyệt và công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
4 Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính
5 Báo cáo số 3456/BC-STC: Tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 11 năm 2023
6 Danh mục TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính năm 2023
7 Quyết định số 1233/QĐ-UBND: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
8 Thông báo số 1320/TB-STC: Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết...
9 Quyết định số 464/QĐ-UBND: Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên
10 Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
11 Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công năm 2022
12 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý 4 năm 2022
13 Thông báo kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính
14 V/v giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện từ năm 2022 của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
15 Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022”.
16 Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC: Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh.
17 Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh
18 Quyết định số 653/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các ở, ban, ngành và BND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
19 Kế hoạch 212/KH-UBND: Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Phú Yên
20 Quyết định số 1621/QĐ-UBND: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Phú Yên
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: