Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 2021 68/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
2 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 2021 67/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
3 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 2021 66/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
4 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 2021 65/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
5 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 2021 64/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
6 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2021 63/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2021 62/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
8 V/v Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 2021 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
9 Quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2020 68/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
10 Quyết toán chi ngân sách bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 2020 67/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
11 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2020 66/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
12 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2020 65/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
13 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2020 Biểu số 64/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
14 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 219 2020 Biểu số 63/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
15 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2020 Biểu số 62/CK-NSNN 31/12/2020
16 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 2020 68/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
17 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018 2020 67/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
18 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, đơn vị năm 2018 2020 66/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
19 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2020 65/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
20 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2020 64/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: