Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên.
2 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tỉnh Phú Yên
4 Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
5 Dự thảo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
6 Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân
7 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính theo Công văn số 2154/STC-HCSN ngày 18/8/2021 của Sở Tài chính
8 Công văn số 8469/BTC-HCSN và Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL, xử lý TS khi giải thể ĐVSNCL
9 Dự thảo Quyết định V/v ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2021
10 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: