Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
2 Dự thảo Quyết định ban hành danh sách các tổ chứ, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá trên địa bàn tỉnh năm 2020
3 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh
4 Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính, Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng.
5 Dự thảo Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai và BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu...
6 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị Định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ
7 Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh
8 Dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô (xe ô tô tập lái) trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước (thay thế Nghi định số 130/2005/NĐ-CP)
10 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: