Mục tiêu chất lượng

UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————

——————————

 

Phú Yên, ngày  06  tháng  01  năm 2014

 

Mục tiêu chất lượng năm 2013 của Sở Tài chính Phú Yên

để triển khai các cam kết ở Chính sách chất lượng như sau:

( Theo Quyết định số 03/QĐ-ISO ngày 06/01/2013 của GĐ Sở Tài chính)

———————————

 

 

1.   Đảm bảo 100% hồ sơ văn bản do Sở Tài chính ban hành và tham mưu cho UBND Tỉnh được giải quyết đúng thời gian và theo quy định của Pháp luật về nội dung và thể thức văn bản.

2.   Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, tiếp tục rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính theo đúng quy định.

3.    Tổ chức thực hiện 01 đợt khảo sát sự hài lòng của tổ chức (các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh) về việc giải quyết các thủ tục hành chính do Sở thực hiện và kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ 01 lần trong năm ở Đại diện lãnh đạo về chất lượng và một số phòng chuyên môn thuộc Sở có triển khai hệ thống theo đúng quy trình QT.HT.02.

4.   Phấn đấu để Hệ thống quản lý chất lượng của Sở được duy trì, thường xuyên cải tiến và áp dụng có hiệu quả. Tổ chức đánh giá, sơ kết 3 năm kết quả triển khai thực hiện của hệ thống (10/2011 – 10/2014); Soạn thảo lại các quy trình chung, STCL, quy trình tác nghiệp của hệ thống, lập thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền tái cấp giấy chứng nhận lần 3.

 

                   GIÁM ĐỐC

                     (Đã ký và đóng dấu)

 

                  Ngô Bá Lánh

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: