Kế hoạch
STT Tên Tải
1 Kế hoạch số 150/KH-UBND: "Triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025"
2 Chương trình hành động 02/CTr-UBND: Thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ v.v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh...
3 Chương trình hành động 01/CTr-UBND: Thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước...
4 Kế hoạch 234/KH-UBND: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020
5 Kế hoạch 18/KH-UBND: Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước GĐ 2011-2020 trên địa bàn tỉnh và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC GĐ 2021-2030
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: