Văn bản Sở Tài Chính
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
3149/STC-TCĐT 20/09/2017

V/v Tổ chức thực hiện Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc chế dộ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

2996/BC-STC: 08/09/2017

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2017 của Sở Tài chính

2727/KH-STC 15/08/2017

Kế hoạch tinh giản biên chế công chức của Sở Tài chính năm 2018

2711/STC-TCĐT 14/08/2017

Về việc Tổ chức thực hiện công văn 9765/BTC-ĐT ngày 24/7/2017 của BTC phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

2660/STC-TCĐT 10/08/2017

Về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quan lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

2570/STC-GCS: 03/08/2017

Hướng dẫn đăng ký nhu cầu mưa sắm tập trung

2464/STC-QLNS 26/07/2017

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018

2433/STC-HCSN 25/07/2017

Về việc báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

2186/BC-STC: 06/07/2017

Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ CA quy định về khu dân cư, cơ quan đạt tiêu chuẩn "AT về an ninh trật tự " trong cơ quan (2012-2017)

2131/STC-VP 03/07/2017

Về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sáng ứng dụng và phát triển CNTT-TT ngành Tài chính năm 2017

1161/KH-STC 25/05/2017

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 về thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

1550/STC-HCSN 22/05/2017

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

1384/STC-TCDN 09/05/2017

 Về việc tham gia góp ý kiến góp ý dự thảo TT hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

1301/STC-TCDN: 04/05/2017

V/v triển khai Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ

1163/BC-STC 20/04/2017

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, lao động hợp đồng năm 2016 của Sở Tài chính

1102/BC-STC 17/04/2017

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2016

556/CTr-STC 02/03/2017

Chương trình hành dộng của Sở Tài chính về thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/02/2017của UBND tỉnh về thực hiện NQ 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triền kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

621/STC-VP 06/03/2017

Bảng đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về ANTT và đăng ký khen thưởng phong trào thi đua bảo vệ ANTQ năm 2017

BĐK 06/03/2017

Bảng đăng ký xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2017

458/KH-STC 22/02/2017

Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài chính năm 2017

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: