Văn bản Trung ương
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2018/QĐ-BTC 09/10/2017

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy ban hành kèm theo thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng - BTC

9765/BTC-ĐT 24/07/2017

Về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

1078/QĐ-TTg 25/07/2017

Ban hành danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

1381/QĐ-BTC 24/07/2017

Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

29/CT-TTg 05/07/2017

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

7487/BTC-VP

Về việc thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

14-CT/TTg 19/04/2017

Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

13-CT/TTg 04/04/2017

V/v TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

628/QĐ-BTC: 05/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên MT máy tính và mạng máy tính ban hành kèm theo QĐ số 3317/QĐ-BTC ngày 24/12/2014

2636/BTC-HCSN 28/02/2017

V/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hường dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017

166/QĐ-BTC 25/01/2017

Công bố Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016

2399/BTC-QLCS 23/02/2017

V/v xin lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý,  sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

2676/BTC-QLCS 28/02/2017

Về việc hướng dẫn để mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý , sử dụng TS công

149/QĐ-BTC 24/01/2017

Sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

18300/BTC-KBNN 23/12/2016

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS

06/BTC-TTr 03/01/2017

V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016

131/QĐ-TTg 25/01/2017

Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020

355/BTC-HCSN 10/01/2017

V/v Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình

18899/BTC-KBNN 30/12/2016

Hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015

18796/BTC-KBNN 29/12/2016

hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: