Ban Giám đốc
Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí Nguyễn Thị Nở - Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc phụ trách Sở

                                                Điện thoại cơ quan: 0257. 3823963 - Di động: 0917. 546.027

                                                Email: ntno-stc@phuyen.gov.vn

2. Đồng chí Trần Văn Anh - Phó Giám đốc

                                                Điện thoại cơ quan: 0257. 3552855 - Di động: 0905. 290855

                                                Email: tvanh-stc@phuyen.gov.vn

3. Đồng chí Trần Hoàng Thanh Quế - Phó Giám đốc

                                                Điện thoại cơ quan: 0257. 3828914 - Di động: 0904. 410001

                                                Email: thtque-stc@phuyen.gov.vn

4. Đồng chí Hồ Quang Đệ - Phó Giám đốc

                                               Điện thoại cơ quan: 0257. 3556879 - Di động: 0981119966

                                               Email:

a) Sở Tài chính có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở Tài chính là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác chuyên môn của ngành trước Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: