Văn bản Pháp Luật
STT Tên Tải
1 Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ giai đoạn 2016-2020
2 Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
3 Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 02/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH TW đảng
4 Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
5 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
6 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13
7 Luật Đất đai
8 Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982
9 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10 Luật biển Việt Nam
11 Luật Cán bộ công chức
12 Luật khiếu nại
13 Luật Tố cáo
14 Luật Giá
15 Luật Ngân sách Nhà nước
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: