Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 Dự thảo Tờ trình và Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng...
4 Dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
5 Dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
6 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên.
7 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tỉnh Phú Yên
9 Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
10 Dự thảo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: