Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
31/2024/TT-BTC 16/05/2024

Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá.

39/2024/TT-BTC 16/05/2024

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá.

38/2024/TT-BTC 16/05/2024

Quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá

33/2024/TT-BTC 16/05/2024

Quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá.

28/2024/TT-BTC 16/05/2024

Về quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

27/2024/TT-BTC 03/05/2024

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

14/2024/TT-BCA 22/04/2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

13/2024/TT-BTC 23/02/2024

Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

76/2023/TT-BTC 29/11/2023

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

54/2023/TT-BTC 15/08/2023

Về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính

55/2023/TT-BTC 15/08/2023

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

51/2023/TT-BTC 17/07/2023

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

48/2023/TT-BTC 12/07/2023

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

28/2023/TT-BTC 12/05/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

37/2023/TT-BTC 07/06/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

27/2023/TT-BTC 12/05/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

16/2023/TT-BTC 17/03/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (DN).

09/2023/TT-BTC 09/02/2023

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

46/2022/TT-BCA 04/11/2022

Quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác.

80/2022/TT-BTC 30/12/2022

Về hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: