Các tin khác
Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh.
Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND: Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 7 Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở tại tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh; khoản 7 Điều 12, khoản 4 Điều 15 và khoản 2 Điều 16 Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh; khoản 1 Điều 17 Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018.

Theo đó, đối tượng áp dụng là Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ.

Thời gian chốt số liệu đối với báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và hằng năm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 9 tháng: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 9 của kỳ báo cáo.

Về thời hạn gửi báo cáo, Quyết định quy định:

Đối với thời hạn sở, ban, ngành chủ trì gửi báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Thời hạn gửi các kỳ báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo đến sở, ban, ngành chủ trì tổng hợp chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Tổ chức, cá nhân có liên quan gửi báo cáo đến sở, ban, ngành chủ trì tổng hợp chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây./.  

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: