Các tin khác
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 01/4/2024, UBND Tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định này quy định Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nếu là đảng viên phải được đánh giá, xếp
loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

c) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong
trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và phát động.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hàng năm cho tập thể đạt các
tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; được cấp có thẩm quyền
đánh giá, xếp loại từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 

b) Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề, thiết
thực, hiệu quả do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động hay hưởng ứng;

c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”
và không có cá nhân nào bị vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh
cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: