Các tin khác
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 27/5/2021, UBND Tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Quyết này quy định bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau đây:

- Quyết định số 711/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 475/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu thầu xây dựng công trình thanh toán bằng tiền và quyền sử dụng đất thuộc dự án Hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô.

- Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 504/2010/QĐ-UBND ngày 15/04/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

- Quyết định số 1657/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý.

- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực.

- Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.

- Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh về việc Tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh về việc Tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6 năm 2021.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: