Bản tin ngành
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP
Ngày 10/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi:

Thứ nhất, nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân:

a) Chi lập hồ sơ nạn nhân: Mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm: ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân).

b) Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân: Mức chi 140.000 đồng/người/ngày.

c) Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân: Mức chi thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng/cán bộ/tháng.

Thứ hai, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân:

a) Tiền ăn trong những ngày đi đường: 90.000 đồng/người/ngày.

b) Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: Mức chi 1.300.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Các nội dung khác không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: