Bản tin ngành
Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã
Ngày 10/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ:

Thứ nhất, cán bộ, công chức cấp xã dôi dư phải thôi việc do các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này ngoài đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ bằng 01 tháng mức tiền lương và các khoản phụ cấp công vụ, chức vụ, thâm niên vượt khung, kiêm nhiệm (nếu có) hiện hưởng trước khi nghỉ việc.

Thứ hai, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố dôi dư phải thôi việc do các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này thì ngoài việc được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố, được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng 01 tháng mức phụ cấp hiện hưởng trước khi nghỉ việc.

Thứ ba, thời gian công tác được tính theo nguyên tắc dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính bằng 1/2 năm công tác; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng 01 năm công tác. Thời gian công tác nếu có đứt quãng, gián đoạn thì được cộng dồn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: