Cập nhật tin mới nhất
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (dịch Covid-19) bùng phát, lây lan nhanh tới các quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành phố trong nước. Đây là một dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng toàn cầu, tác động đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội và hành vi, thói quen sinh hoạt của người dân. Tác động của dịch Covid-19 cộng hưởng với đà suy giảm của kinh tế thế giới từ cuối năm 2019 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của cả nước và của tỉnh.

Đối với tỉnh Phú Yên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chủ động điều hành của UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đã và sẽ gây tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp địa phương, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, năm đầu thực hiện các chiến lược, kế hoạch lớn của cả nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên 05 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, để phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo; Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh quản lý, các đơn vị, tổ chức nhà nước liên quan đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã (sau đây gọi chung là các sở, ngành tỉnh và địa phương) quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Đối với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chỉ thị yêu cầu:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đơn vị liên quan tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế cho năm 2021, tổng hợp các cân đối lớn và tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời gian quy định.

Tổng hợp hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh (GRDP) dựa trên số liệu Tổng cục Thống kê tính toán và công bố đầy đủ cho các năm từ 2016 đến 2019 số liệu chính thức để xây dựng các phương án tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

Cục thống kê tỉnh: Đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh: Liên hệ với Tổng cục Thống kê để nắm số liệu chính thức các năm từ 2016 đến 2019; ước thực hiện năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan xây dựng phương án tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn chuyển đổi năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Thực hiện trong tháng 8/2020.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương hướng dẫn cách thu thập các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và thống nhất về thông tin, số liệu thống kê trên phạm vi cả tỉnh, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và dự báo, xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021. Thực hiện trong tháng 8/2020.

Các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và của địa phương, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu nói trên trình cấp có thẩm quyền; đồng thời, báo cáo các cơ quan cấp trên theo tiến độ thời gian quy định.

Riêng các công ty có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu báo cáo kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021 cho UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan theo quy định.

Đối với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời căn cứ các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan của Trung ương và những quy định trong Chỉ thị này, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, tiến độ xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Các sở, ngành tỉnh và địa phương căn cứ nội dung Chỉ thị này và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của đơn vị, địa phương theo phạm vi quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết Chỉ thị số 15/CT-UBND xem tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: