Cập nhật tin mới nhất
V/v Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2402/UBND-KT ngày 04/6/2021 V/v Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài chính (tại Công văn số 5709/BTC-TCDN ngày 01/6/2021); tổng hợp, báo cáo gửi về Bộ Tài chính theo nội dung yêu cầu; đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh đúng thời gian quy định; Sở Tài chính đề nghị các Công ty TNHH MTV: Thủy nông Đồng Cam, Xổ số kiến thiết Phú Yên, Cảng Vũng Rô và các Công ty Cổ phần: Môi trường đô thị Phú Yên, Cấp thoát nước Phú Yên thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước (Mẫu biểu báo cáo theo Phụ lục 1,2,3,4 kèm theo Công văn này; trong đó doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tổng hợp số liệu theo Phụ lục 1 và Phụ lục 3; doanh nghiệp có vốn Nhà nước tổng hợp số liệu theo Phụ lục 2 và Phụ lục 4).

2. Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020 (báo cáo theo Đề cương tại Phụ lục 5 kèm theo Công văn này), trong đó nêu rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất giải pháp về hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/6/2021 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ nguyenthimaitruong@phuyen.gov.vn) để tổng hợp.

(Công văn số 2402/UBND-KT ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 5709/BTC-TCDN ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính và các Phụ lục kèm theo, download tại đây)./.

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: