Cập nhật tin mới nhất
V/v Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII.

Để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá VII; UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

I. VỀ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH KHÓA VII. 

1. Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020

Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

2. Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

3. Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

4. Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh của các công ty, doanh nghiệp trồng rừng.

          Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

5. Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

6. Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Phú Yên của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị: UBND huyện Sơn Hòa.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

7. Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

8. Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

9. Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 1, không triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải, Sở Tài chính và các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

10. Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

11. Về các Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, gồm:

- Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên và Tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh.

- Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên phía Nam đường lên Núi Nhạn thành phố Tuy Hòa.

- Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về thông qua chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc mới của Ban quản lý Khu Kinh tế Phú Yên.

- Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách Kè biển xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 263/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

- Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa.

- Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Di dời học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết trên của HĐND tỉnh, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.

12. Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

13. Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2019.

- Giao Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường và các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa VII, đảm bảo chặt chẽ theo quy định; đồng thời, hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết này.

- Cục Thuế và các địa phương thực hiện tốt việc thu, truy thu tiền thuê đất, sử dụng đất của các doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; có giải pháp đôn đốc các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuê đất lớn, nợ đọng kéo dài nhiều năm cần thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính về đất đai.

14. Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp cần thiết, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

15. Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ yêu cầu theo kế hoạch, nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu phục vụ giám sát. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi giám sát.

16. Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016- 2021 và Nghị Quyết số 271/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên nhiệm kỳ 2016- 2021.

Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 270/NQ-HĐND và số 271/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh theo quy định.

17. Đối với các Nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,  thôn, buôn, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.     

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Yên.   

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND ban hành quy định mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2022.

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND ban hành quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các Nghị quyết này là văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

* Đối với Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên nêu trên; giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung danh mục danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh có tổ chức thu phí thăm quan sau khi có ý kiến bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh.

* Đối với Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND ban hành quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên; giao Sở Nông nghiệp-PTNT chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

II. VỀ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỌA KỲ HỌP, PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH KHÓA VII.

1. Về tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân trên địa bàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan và các địa phương rà soát đánh giá lại tác động của dịch Covid-19 đến từng lĩnh vực tăng trưởng kinh tế của tỉnh và kết qủa thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, để kịp thời xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đề ra.

- Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và của tỉnh. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

+ Cục Thuế tỉnh rà soát thực hiện kịp thời các chính sách giảm, giãn thuế;

+ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, vốn vay ưu đãi, để đầu tư phát triển, khôi phục sản xuất kinh doanh;

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường truyền thông, quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch đến tỉnh, sớm khôi phục, phát triển dịch vụ du lịch;

+ Sở Kế hoạch-Đầu tư theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí kế hoạch; rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền, góp phần giảm chi phí, thời gian, giúp doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường, đẩy mạnh sản xuất.

2. Về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp chính như:

- Thường xuyên đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

- Kiểm soát tốt việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật... theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

- Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp để tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

3. Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

- Các ngành, các cấp phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng kế hoạch về tiến độ, giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. UBND tỉnh sẽ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư do tỉnh quản lý đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020, để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh, kể cả việc điều chuyển vốn cho các đơn vị khác.

- Giao Sở Kế hoạch-Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang).

Lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Tham mưu UBND tỉnh có chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ; không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của các sở, ban, ngành, địa phương.

4. Về nội dung liên quan thu, chi ngân sách.

Sở Tài chính tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác thu ngân sách, đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đề ra; đặc biệt tập trung hoàn tất các thủ tục để sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất để đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch; triệt để tiết kiệm chi theo quy định.

5. Về công tác quy hoạch và quản lý các quy hoạch:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo hướng tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế nhằm lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện lập quy hoạch tỉnh.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tập trung hoàn thiện việc cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp, đồng bộ thống nhất vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, để đưa về một hệ tọa độ nhằm khắc phục các bất cập, giúp công tác quản lý nhà nước được chính xác, chặt chẽ và thuận lợi trong việc khai thác dữ liệu và đến nay cơ bản đã hoàn chỉnh.

6. Về việc xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên:

Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (tại Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 06/6/2020 của Văn phòng Chính phủ).

7. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, trong đó chú ý khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh như các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa...; tham mưu xây dựng Đề án kêu gọi xã hội hóa và phân cấp thực hiện việc quản lý, đầu tư khai thác các di tích, thắng cảnh trên địa bàn, để phát huy hiệu quả các di tích, thắng cảnh, để thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

8. Về quản lý quy hoạch khu vực Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài và khu vực Vũng Rô:

Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tổng thể về nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, gồm các khu vực: Khu vực nuôi trên bờ, khu vực nuôi ở các đầm vịnh, khu vực nuôi vùng biển hở; để góp phần giải quyết được căn cơ vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản hiện nay.

9. Về việc tặng thưởng 200 xi măng cho nhân dân và cán bộ huyện Tây Hòa

Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải để xem xét giải quyết, trường hợp khó khăn đề xuất UBND tỉnh xem xét tạm ứng kinh phí để khen thưởng cho nhân dân và cán bộ huyện Tây Hòa, như đã giải quyết cho 2 xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa và xã Hòa Tân Đông huyện Đông Hòa. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2020.

10. Về việc xem xét đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công Nguyễn Trãi nối dài và các công trình ở hạ lưu Rạch Bầu Hạ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020, trường hợp khó khăn, vướng mắc UBND tỉnh sẽ báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

11. Về nội dung liên quan đến dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên - Gia Lai, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và các ngành chức năng, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, để cân đối bố trí đủ nguồn vốn thanh toán dứt điểm giai đoạn 1 dự án, sau khi hoàn tất công tác kiểm toán, quyết toán dự án. 

12. Về các nội dung đại biểu HĐND tỉnh, cử tri quan tâm, các  ý kiến kiến nghị, chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII năm 2020:

Giao các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết các nội dung cử tri quan tâm và đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến chất vấn tại kỳ họp, nhưng chưa được các ngành trả lời rõ hoặc đang tiếp tục giải quyết; lưu ý các nội dung đại biểu quan tâm thảo luận tại Hội trường và qua thảo luận tổ, để có văn bản báo cáo cho đại biểu HĐND tỉnh, cử tri biết, theo dõi và giám sát.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: