Cập nhật tin mới nhất
Tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2024

Ngày 27/5/2024, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2024. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh trong năm 2024.
Theo đó, đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi) và toàn thể Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong đó, đối tượng bắt buộc là các sở, ban, ngành tỉnh tham gia tối thiểu 01 bài dự thi; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia tối thiểu 02 bài dự thi; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia tối thiểu 01 bài dự thi. Đối tượng khuyến khích là các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng tham gia không hạn chế số lượng tối đa bài dự thi.
Nội dung tham gia dự thi là các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới phải thiết thực và áp dụng vào được trong thực tiễn đồng thời có thể nhân rộng trong toàn tỉnh. Cụ thể, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính gồm: (1) Các mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp cho tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. (2) Các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC và thực hiện 06 nội dung lĩnh vực CCHC (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số); cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). (3) Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp. (4) Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Bài thi bằng hình thức bài viết (bản thuyết minh sáng kiến, giải pháp) và các hình thức khác phù hợp với nội dung dự thi (hình ảnh, video,…) của các cá nhân hay tập thể nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh.
Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp nhận các bài dự thi từ ngày ký ban hành Thể lệ Cuộc thi đến hết 17 giờ ngày 10/9/2024. Đối với các bài thi gửi qua đường bưu chính thì căn cứ vào ngày trên dấu bưu điện và không quá thời hạn trên. Dự kiến tháng 10/2024 sẽ công bố kết quả, tổng kết và trao giải.

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: