Cập nhật tin mới nhất
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Đây là những tác phẩm đã hệ thống lại những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, với bốn nội dung cơ bản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra trong bài viết: 1- Chủ nghĩa xã hội là gì? 2- Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? 3- Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 4- Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Tuy nhiên, các bài viết, bài nói của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này đều mang tính chỉ đạo, hướng đến đối tượng tiếp nhận là cán bộ, đảng viên và những người hoạt động trong một lĩnh vực, một ngành nghề rộng lớn trong xã hội, nhằm làm rõ những cơ sở khoa học, thực tiễn, định hướng đường lối, phương hướng, nhiệm vụ công tác của lĩnh vực đó, ngành nghề đó.

Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại… bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. Trong mỗi tác phẩm, những nội dung thể hiện các vấn đề lý luận chung, đồng thời cũng có những nội dung phân tích tình hình thực tế, tổng kết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra của đất nước, của các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

Vì sao bài viết của Tổng Bí thư lại thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, học giả trên thế giới? Đó là vì 3 lý do chính như sau:

Thứ nhất, bài viết của Tổng Bí thư đã trả lời đúng và trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, các học giả nước ngoài quan tâm. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học”. Với cách tiếp cận đó, bài viết đã đặt nhiều câu hỏi và từng bước tập trung lý giải từng câu hỏi đó: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề: “Chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”.

Thứ hai, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” có một sức thuyết phục, cảm hóa lớn vì tác giả bài viết - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn trăn trở, vận dụng  phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là một người cộng sản sống trong sạch, trí tuệ, nhân cách, học theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sức cảm hóa của cuốn sách là ở nội dung, nhưng tác giả Nguyễn Phú Trọng là một tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ, nhân cách sống.

Thứ ba, tại sao bài viết lại có sức lan tỏa rộng rãi như vậy? Là bởi vì bài viết bàn về vấn đề rất rộng, rất phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng Tổng Bí thư chọn cách trình bày dung dị, bàn về lý luận nhưng không kinh điển mà lại lấy đời sống, lấy thực tiễn để viết. Bài viết thuyết phục bằng cuộc sống, chắt lọc từ đời sống, lấy đời sống để thuyết phục, để minh chứng. Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư không chỉ nêu thành tựu mà còn nhìn nhận một cách toàn diện về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực của đất nước sau 35 năm đổi mới; những thách thức mới chúng ta phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước.

Đề nghị đề nghị công chức và người lao động Sở Tài chính sắp xếp thời gian nghiên cứu tài liệu tại địa chỉ https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617 để thêm hiểu, thêm vững tin rằng xã hội, xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội “thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân”. Ðây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo Internet.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: