Cập nhật tin mới nhất
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ngày 14/8/2020, Sở Tài chính có Công văn số 2337/STC-QLNS: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì hoặc phụ trách từng chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh (cơ quan chủ chương trình, cơ quan phụ trách chương trình ở cấp tỉnh): các cơ quan chủ chương trình, cơ quan phụ trách chương trình ở cấp tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá việc thực hiện các chương trình giai đoạn 2016-2020, đồng thời căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan chủ chương trình ở trung ương để xây dựng dự toán, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2021 phù hợp với định hướng, mục tiêu và dự kiến các chương trình sẽ được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 gửi bộ, cơ quan chủ chương trình ở trung ương, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Riêng đối với việc lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2021-2023 của tỉnh: Sở Tài chính chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện.

Về biểu mẫu lập và báo cáo dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023:

Đối với dự toán năm 2021: Áp dụng các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP (trong đó lưu ý: các lĩnh vực sự nghiệp áp dụng mẫu biểu số 12.1 đến 12.5) và các mẫu biểu số 01, 02, 03 gửi kèm theo Công văn này.

Đối với dự toán thu, chi NSNN từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất được lập chi tiết theo các mẫu biểu số 04, 05 gửi kèm theo Công văn này.

Đối với kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2021-2023: Các sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I ở cấp tỉnh áp dụng các mẫu biểu từ số 13 đến số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm.

Về thời gian báo cáo dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023:

Các sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I ở cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chủ chương trình, cơ quan phụ trách chương trình ở cấp tỉnh (đối với dự toán vốn, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu) trước ngày 20/8/2020.

Các cơ quan chủ chương trình, cơ quan phụ trách chương trình ở cấp tỉnh (đối với dự toán vốn, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu) tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/8/2020.

Các đơn vị dự toán cấp I ở cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời quy định thời gian báo cáo cho phù hợp để tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chủ chương trình, cơ quan phụ trách chương trình ở cấp tỉnh (đối với dự toán vốn, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu) đảm bảo thời gian quy định.

Nội dung chi tiết Công văn số 2337/STC-QLNS và các biểu mẫu xem tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: