Cập nhật tin mới nhất
V/v Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2023 và 03 năm 2021-2023; xây dựng dự toán NSNN năm 2024, lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 05 năm

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng BộTài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 (Thông tư 51/2023/TT-BTC).

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Chỉ thị 13/CT-UBND).

Sở Tài chính có Công văn số 3024/STC-QLNS đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác ở cấp tỉnh, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Phú Yên quản lý và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và 03 năm 2021- 2023; xây dựng dự toán NSNN năm 2024, lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết Công văn số 3024/STC-QLNS, tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: