Tài chính HCSN
Phòng Tài chính HCSN

Phòng Tài chính HCSN: Điện thoại: 0257. 3825756

1. Võ Mai Đoan - Trưởng phòng

                                    Điện thoại: 0257. 3823463 - Di động: 0984.223776

                                    Email: vomaidoan@phuyen.gov.vn

2. Nguyễn Văn Thuận - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0983. 041462

                                    Email: nguyenvanthuan@phuyen.gov.vn

3. Lê Thị Minh Thảo - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0903. 575344

                                    Email: lethiminhthao@phuyen.gov.vn

4. Lê Hữu Thái Hiền - Chuyên viên

Di động: 0905 171616

                                    Email: lehuuthaihien@phuyen.gov.vn

5. Hoàng Xuân Tước - Chuyên viên

Di động: 0983. 454291

                                    Email: lehoangxuantuoc@phuyen.gov.vn

6. Phan Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên

Di động: 0915. 372579

                                    Email: phanthimyquyen@phuyen.gov.vn

7. Lê Th Anh Viên - Chuyên viên

 

                                     Di động: 0935. 881518

                                     Email: lethianhvien@phuyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách hướng dẫn cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh;

- Thẩm tra thông báo phân bổ dự toán đầu năm; dự toán bổ sung; dự toán điều chỉnh của các cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối tỉnh; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định;

- Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác thuộc khối tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thẩm định và thông báo quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị khối tỉnh;

- Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc khối tỉnh theo quy định;

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo phân cấp quản lý;

- Thẩm định phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh trình UBND tỉnh quyết định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan hành chính khối tỉnh; phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh hàng năm cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính;

- Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách tài chính có liên quan về định mức chi của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách hàng năm thuộc khối tỉnh theo quy định và báo cáo kết quả tình hình thực hiện cho UBND tỉnh;

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh chuyển cho Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các Quyết định, văn bản hành chính có liên quan đến tài chính ngân sách thuộc khối hành chính sự nghiệp trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: