Tài chính HCSN
Phòng Tài chính HCSN

Phòng Tài chính HCSN: Điện thoại: 0257. 3825756

1. Võ Mai Đoan - Trưởng phòng

                                    Điện thoại: 0257. 3823463 - Di động: 0984.223776

                                    Email: vomaidoan@phuyen.gov.vn

2. Nguyễn Văn Thuận - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0983. 041462

                                    Email: nguyenvanthuan@phuyen.gov.vn

3. Lê Hữu Thái Hiền - Chuyên viên

Di động: 0905 171616

                                    Email: lehuuthaihien@phuyen.gov.vn

4. Hoàng Xuân Tước - Chuyên viên

Di động: 0983. 454291

                                    Email: lehoangxuantuoc@phuyen.gov.vn

5. Phan Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên

Di động: 0915. 372579

                                    Email: phanthimyquyen@phuyen.gov.vn

6. Lê Th Anh Viên - Chuyên viên

                                     Di động: 0935. 881518

                                     Email: lethianhvien@phuyen.gov.vn

7. Nguyễn Thị Nhàn - Chuyên viên

                                    Di động: 0917. 236958

                                    Email: nguyenthinhan@phuyen.gov.vn

8. Nguyễn Thị Ái Luân - Chuyên viên

                                    Di động: 0944. 436731

                                    Email: nguyenthiailuan@phuyen.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách hướng dẫn cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác khối tỉnh thuộc phạm vi phòng quản lý.

Kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối tỉnh; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

Xét duyệt, thẩm định và thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác khối tỉnh có sử dụng ngân sách cấp tỉnh thuộc phạm vi phòng quản lý theo quy định.

Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc khối tỉnh theo quy định.

Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến đối với phương án tự chủ tài chính năm đầu thời kỳ ổn định của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành ở địa phương kiểm tra việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh thuộc phòng quản lý chuyển cho Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phối hợp thực hiện công tác báo cáo thống kê tài chính về thu, chi ngân sách, phân tích, dự báo tại các đơn vị tài chính thuộc khối tỉnh.

Thực hiện quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phòng theo dõi.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, do Phòng theo dõi quản lý.

Kiểm tra việc phân bổ dự toán được giao cho các đơn vị dự toán cấp I thuộc khối tỉnh.

Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 05 năm, hằng năm và chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý nợ của chính quyền địa phương thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

Thống nhất quản lý về tài chính đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về lĩnh vực phòng phụ trách.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: