Tài chính đầu tư
Phòng Tài chính đầu tư

Phòng Tài chính Đầu tư: Điện thoại: 0257. 3822310

1. Thái Thanh Sơn - Trưởng phòng

                                    Di động: 0903. 521967

                                    Email: thaithanhson@phuyen.gov.vn

2. Võ Ngọc Danh - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0902. 901968

                                    Email: vongocdanh@phuyen.gov.vn

3. Nguyễn Văn Nhứt - Chuyên viên

                                    Di động: 0989. 078460

                                    Email: nguyenvannhut@phuyen.gov.vn

4. Phạm Đình Tiến - Chuyên viên

                                    Di động: 0905. 112245

                                    Email: phamdinhtien@phuyen.gov.vn

5. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chuyên viên

                                    Di động: 0912. 623757

                                    Email: nguyenthingocmai@phuyen.gov.vn

6. Lê Thị Ái Linh - Chuyên viên

                                    Di động: 0985 959357

                                    Email: lethiailinh@phuyen.gov.vn

7. Phan Trịnh Hùng Tâm -  Chuyên viên

                                    Di động: 0913. 666262

                                    Email: phantrinhhungtam@phuyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển ODA;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch danh mục vốn đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương; về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

- Tham gia về chủ trương đầu tư, thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án do tỉnh quản lý;

- Giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư, hoàn trả vốn đầu tư;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng, tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước đúng chế độ quy định;

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý;

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước, ...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực đầu tư từ nguồn ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh chuyển cho Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: