Tài chính đầu tư
Phòng Tài chính đầu tư

Phòng Tài chính Đầu tư: Điện thoại: 0257. 3822310

1. Thái Thanh Sơn - Trưởng phòng

                                    Di động: 0903. 521967

                                    Email: thaithanhson@phuyen.gov.vn

2. Võ Ngọc Danh - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0902. 901968

                                    Email: vongocdanh@phuyen.gov.vn

3. Lê Thị Ái Linh - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0985 959357

                                    Email: lethiailinh@phuyen.gov.vn

4. Nguyễn Văn Nhứt - Chuyên viên

                                    Di động: 0989. 078460

                                    Email: nguyenvannhut@phuyen.gov.vn

5. Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chuyên viên

                                    Di động: 0912. 623757

                                    Email: nguyenthingocmai@phuyen.gov.vn

 

6. Phan Trịnh Hùng Tâm -  Chuyên viên

                                    Di động: 0913. 666262

                                    Email: phantrinhhungtam@phuyen.gov.vn

7. Nguyễn Trung Thiện - Chuyên viên

                              Di động: 0766628299

                              Email: nguyentrungthien@phuyen.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu UBND tỉnh về: Chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; thẩm định về các đề án, quy hoạch, chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan: Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư do địa phương quản lý; tham mưu UBND tỉnh trong việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn bổ sung của ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh vay lại.

Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chi đầu tư công của các đơn vị dự toán cấp I; nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định của Bộ Tài chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

Chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do UBND tỉnh quản lý (trừ trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có quy định khác).

Trình UBND tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tổng hợp, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý theo quy định.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án thu hồi số vốn đã thanh toán thừa khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án và đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn chưa thu hồi.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực đầu tư từ nguồn ngân sách của các cơ quan, đơn vị gửi Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

          Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, đề xuất hướng xử lý vướng mắc các dự án tồn đọng chậm lập báo cáo quyết toán của các chủ đầu tư.

Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 05 năm, hằng năm và chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý nợ của chính quyền địa phương về lĩnh vực phòng phụ trách.

Thống nhất quản lý về tài chính đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về lĩnh vực Tài chính đầu tư.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tài chính đầu tư có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: