Văn bản Pháp Luật
STT Tên Tải
1 Luật số 54/2019/QH14: Luật Chứng khoán
2 Luật số 51/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
3 Luật số 50/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
4 Luật số 53/2019/QH14: Luật Lực lượng Dự bị động viên
5 Luật số 47/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
6 Luật số 55/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước
7 Luật số 52/2019/QH14: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức
8 Luật số 48/2019/QH14: Luật Dân quân tự vệ
9 Luật số 49/2019/QH14: Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam
10 Luật số 46/2019/QH14: Luật thư viện
11 Bộ luật số 45/2019/QH14: Bộ Luật lao động
12 Luật Quản lý nợ công
13 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
14 Luật hỗ trợ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
15 Luật đấu giá tài sản
16 Luật đặc xá
17 Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ giai đoạn 2016-2020
18 Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
19 Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 02/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH TW đảng
20 Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: