Văn bản Pháp Luật
STT Tên Tải
1 Luật Quản lý nợ công
2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
3 Luật hỗ trợ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 Luật đấu giá tài sản
5 Luật đặc xá
6 Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ giai đoạn 2016-2020
7 Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
8 Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 02/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH TW đảng
9 Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
11 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13
12 Luật Đất đai
13 Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982
14 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
15 Luật biển Việt Nam
16 Luật Cán bộ công chức
17 Luật khiếu nại
18 Luật Tố cáo
19 Luật Giá
20 Luật Ngân sách Nhà nước

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: