Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 (10/04/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, nhân rộng các điển hình dân vận khéo, tạo sự đồng thuận và tham gia của nhân dân.

Theo đó, các nội dung trọng tâm được triển khai thực hiện tại kế hoạch gồm:

1. Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung Chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016- 2021; Chương trình phối hợp số 05 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021; triển khai và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 35 của UBND tỉnh về Công tác Dân vận chính quyền năm 2020.

2. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể  chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 23 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp.

4. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ “Công an nhân dân” trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tham gia xây dựng chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

5. Lãnh đạo các địa phương, thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, tránh tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác dân vận khéo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng điển hình Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong các tập thể, cá nhân để nhân rộng tại các địa bàn, đơn vị khác.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện các nội dung dân vận khéophải thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: