Tin hoạt động
Sở Tài chính Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài chính quý II năm 2017.
Chiều ngày 26/7/2017, tại Hội trường UBND huyện Sông Hinh, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban ngành Tài chính Quí II năm 2017 giữa các cơ quan trong khối tài chính, bao gồm: Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước; Cục thuế; Chi cục Dự trữ nhà nước; Chi cục Hải quan Phú Yên; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính trong quí III/2017.

Báo cáo tại Hội nghị đã đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh của địa phương theo các mục tiêu đã đề ra.

Về tình hình thực hiện thu NSNN trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 đã được báo cáo tại cuộc họp HĐND tỉnh là 1.720 tỷ đồng, đạt 55,4% so với dự toán trung ương giao, đạt 45,4% so với dự toán địa phương, đạt 127,1% so với thực hiện so cùng kỳ năm trước và các nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn đã được đánh giá, phân tích tại Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh.

Nhìn chung, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu 2017 đạt tỷ lệ thấp so với dự toán tỉnh giao và kế hoạch điều hành thu ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/3/2017.

Đ/c Nguyễn Chí Hiến Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Về tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương: Tổng dự toán chi ngân sách địa phương điều hành năm 2017 tính đến thời điểm 30/6/2016 là: 8.943,7 tỷ đồng (không kể vốn trái phiếu Chính phủ), bao gồm: Dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh giao đầu năm: 7.093,8 tỷ đồng; Chi chuyển nguồn một số nhiệm vụ năm 2016 chưa thực hiện hết sang năm 2017 tiếp tục thực hiện 1.779,8 tỷ đồng; Các khoản trung ương bổ sung ngoài dự toán: 209,3 tỷ đồng;

Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 là 3.216 tỷ đồng (bao gồm cả số chi từ chuyển nguồn năm 2016 sang); đạt 51,14% so DTTW giao (tỷ lệ so sánh đã loại trừ số chi phần B các khoản ghi thu, ghi chi cho đồng nhất với dự toán trung ương giao), đạt 35,96% so với dự toán chi điều hành ngân sách địa phương năm 2017. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 949,9 tỷ đồng (kể cả số chi từ chuyển nguồn năm 2016 chuyển sang), đạt 43,17% so với dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) điều hành năm 2017; Nếu loại trừ số dư tạm ứng XDCB năm 2016 chưa đủ thủ tục thanh toán chuyển sang (431,2 tỷ đồng) thì số thực chất giải ngân từ nguồn dự toán điều hành thực hiện 6 tháng đầu năm là: 518,8 tỷ đồng, đạt 29,35% so với nhiệm vụ chi điều hành.

Đ/c Nguyễn Thị Nở - Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước nêu trên; trong 6 tháng đầu năm 2017 các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã xây dựng Chương trình hành động để triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị mình; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 cũng có những tồn tại, hạn chế; yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi các đơn vị thảo luận, góp ý, hội nghị thống nhất: để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi trong quí III năm 2017 toàn ngành Tài chính cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

* Đối với nhiệm vụ thu:

Tham mưu UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tăng cường chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, tham mưu cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, gian dối về thuế và nợ thuế chây ỳ.

Tăng cường trong công tác quản lý thu, rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; khai thác tốt nguồn thu vãng lai, nhất là trong hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn. 

Thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá phân tích các khoản thu để đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời cho ngân sách nhà nước. Xây dựng kế hoạch phối hợp để tiến hành kiểm tra quyết toán thuế ở các doanh nghiệp. Qua đó đôn đốc các doanh nghiệp kịp thời nộp số thuế tồn đọng vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế, thực hiện nghiêm việc phạt chậm nộp, tổ chức triển khai các biện pháp cưỡng chế thu hồi các khoản nợ đọng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Phân loại và tăng cường kiểm tra hồ sơ thuế, chống thất thu thuế qua kê khai. Đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong việc theo dõi thị trường và quản lý giá, hạn chế tình trạng doanh nghiệp và người kinh doanh vi phạm các quy định về quản lý giá.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cần khẩn trương triển khai thực hiện các bước một cách đồng bộ đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng và mặt bằng để đưa ra bán đấu giá đất đạt và vượt kế hoạch.

Tăng cường động viên, huy động các nguồn lực hợp pháp khác trên địa bàn tham gia cùng với ngân sách nhà nước để đầu tư các công trình phục vụ cho lợi ích dân cư, cộng đồng.

* Về chi ngân sách địa phương:

- Trên cơ sở nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và các nguồn vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên, vốn huy động khác, mục tiêu chi ngân sách địa phương quý III/2017 là đảm bảo ngân sách phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung đẩy mạnh chi đầu tư phát triển, đảm bảo ngân sách chi thường xuyên và đảm bảo đủ nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định; trên tinh thần tiết kiệm, chi đúng mục đích, đúng nội dung và có hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước, thực hiện đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức nhà nước quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị. Phối hợp tốt giữa các địa phương và các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được giao dự toán năm 2017.

- Tích cực đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình thuộc phạm vi được phân cấp. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án, công trình đã có khối lượng và hồ sơ thanh toán; đồng thời tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, các cấp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số dự án quan trọng của tỉnh.

- Đối với các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN cần theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc áp dụng chế độ, định mức chi tiêu, kịp thời phản ảnh vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản chỉ đạo thực hiện hai luật trên và báo cáo kết quả thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách địa phương như đã nêu trên; Trên cơ sở Chương trình hành động triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị mình và nhiệm vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao; Các đơn vị thuộc ngành Tài chính cần phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của mình.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: