Các tin khác
Mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ NSNN để thực hiện một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM
Ngày 21/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

            - Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước. Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn.

Mức hỗ trợ:

+Đối với các huyện miền núi gồm: Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%; ngân sách địa phương (cấp huyện, xã) và các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ 30% tổng chi phí thực hiện mô hình.

+Đối với các địa phương cấp huyện còn lại: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%; ngân sách địa phương (cấp huyện, xã) và các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ 50% tổng chi phí thực hiện mô hình.

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Mức hỗ trợ:

+Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các cá nhân, tổ chức.

+Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh.

- Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại các Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn.

Mức hỗ trợ: Thực hiện theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và được quy định chi tiết tại Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh sản xuất chế biến muối theo chuỗi giá trị.

- Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh.

- Triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”.

Xem nội dung Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND, tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: