Các tin khác
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ngày 28/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Ọuy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triền công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Ọuyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Thông tư quy định, Kinh phí thực hiện Chương trình cấp trung ương đảm bảo cho những hoạt dộng phát triên công nghiệp hỗ trợ do Bộ Công Thương quản lý và tồ chức thực hiện đối với những hoạt động, nhiệm vụ nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở quy mô vùng, miền và quốc gia có tác động lan tỏa, thúc đấy sự phát triên công nghiệp hô trợ. Hoạt động công nghiệp hỗ trợ theo quv mô vùng, miền, quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

Kinh phí thực hiện Chương trình của cấp địa phương đảm bảo cho những hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý và thực hiện tại địa phương phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương nhằm phát triên công nghiệp hỗ trợ ớ địa phương.

Thông tư cũng quy định, các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Chương trình phát triển CNHT phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp với nội dung quy định khoản 2 Điều 10 Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT.

- Nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đơn vị đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ).

- Cam kết của đơn vị thực hiện đề án CNHT chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung và thẩm quyền của cơ quan phê duyệt đề án.

- Trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp:

+ Đã chủ trì đề án phát triển CNHT có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”;

+ Giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương;

+ Sử dụng kinh phí đề án phát triển CNHT không theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2018.

Nội dung chi tiết Thông tư xem tại đây.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: