Bản tin ngành
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định
Ngày 7/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư kèm theo 3 phụ lục, quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định là tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chế đquản lý, nh hao mòn, khu hao tài sn cđịnh quy định tại Thông tư này được áp dng đi vi: Tài sn cđịnh ti cơ quan nhà nưc, đơn v snghip công lp, đơn vlc lưng vũ trang nhân dân, cơ quan Đng Cng sản Việt Nam, tổ chc chính trị - xã hội; Tài sản cđịnh là trụ slàm việc, cơ shot động snghiệp ca tổ chc cnh trị xã hi - nghnghip, tổ chc xã hội, tchc xã hi - nghnghip, tổ chc khác được thành lp theo quy đnh ca pháp luật v hi quy định tại khon 1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 ca Lut Qun lý, s dụng tài sản công; Tài sn cđịnh do Nhà nước giao cho doanh nghip qun lý kng tính thành phn vốn nhà ớc tại doanh nghip.

Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định tại Thông tư này để quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2018, được áp dụng từ năm tài chính 2018 và thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính.

Xem nội dung Thông tư tại đây.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: