Cập nhật tin mới nhất
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 của tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2851/BTC-ĐT ngày 14/3/2018 về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công,

Ngày 22/3/2018, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên có Công văn số 734/STC-TCĐT: Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 của tỉnh, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn:

1. Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương:

Kế hoạch năm 2017 Trung ương đã giao là 679.310 triệu đồng (tỉnh giao tăng 313.300 triệu đồng so với Trung ương). Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 là 65.207 triệu đồng. Trong quá trình điều hành ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh bổ sung là 152.846 triệu đồng. Tổng kế hoạch điều chỉnh bổ sung đến 31/12/2017 là 1.210.663 triệu đồng, đã giải ngân đến 31/01/2018 là 1.051.713 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch giao.

2. Vốn ngân sách Trung ương:

Kế hoạch năm 2017 Trung ương giao đã giao là 724.288 triệu đồng. Kế hoạch vốn 2016 kéo dài sang năm 2017 là 115.802 triệu đồng, trong quá trình điều hành Trug ương giao bổ sung là 90.206 triệu đồng. Tổng kế hoạch điều chỉnh bổ sung đến 31/12/2017 là 930.296 triệu đồng, đã giải ngân đến 31/01/2018 là 682.932 triệu đồng (vốn kéo dài) đạt 73% so với kế hoạch; cụ thể như sau:

-Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: kế hoạch vốn giao đầu năm 131.557 triệu đồng, kế hoạch 2016 kéo dài là 21.594 triệu đồng, bổ sung là 8.444 triệu đồng, tổng kế hoạch đến 31/12/2017 là 161.595 triệu đồng; giải ngân đến 31/01/2018 là 117.036 triệu đồng; đạt 72%;

-Vốn đầu tư theo các chương trình: kế hoạch vốn giao đầu năm 383.750 triệu đồng, kế hoạch 2016 kéo dài là 12.940 triệu đồng, tổng kế hoạch đến 31/12/2017: 396.690 triệu đồng; giải ngân đến 31/01/2018 là 388.304 triệu đồng; đạt 98%;

-Vốn trái phiếu chính phủ: kế hoạch vốn giao đầu năm 112.126 triệu đồng, kế hoạch 2016 kéo dài là 74.857  triệu đồng, tổng kế hoạch đến 31/12/2017 là 186.983 triệu đồng; giải ngân đến 31/01/2018 là 70.685 triệu đồng; đạt 38%;

-Vốn nước ngoài: kế hoạch vốn giao đầu năm 96.855 triệu đồng, kế hoạch 2016 kéo dài là 6.411 triệu đồng, bổ sung là 8.444 triệu đồng, tổng kế hoạch đến 31/12/2017 là 11.762 triệu đồng; giải ngân đến 31/01/2018 là 36.907 triệu đồng; đạt 32%;

-Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao: năm 2017 trung ương bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 là 70.000 triệu đồng; giải ngân đến 31/01/2018 là 70.000 triệu đồng, đạt 100%.

Nội dung chi tiết Công văn số 734/STC-TCĐT xem tại đây

 

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: