Cập nhật tin mới nhất
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thông báo số 61/TB-UBND ngày 23/01/2017 về việc danh mục và mức vốn bố trí chi tiết cho các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 1); Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016; Thông báo số 338/TB-UBND ngày 18/5/2017 về việc danh mục và mức vốn bố trí chi tiết cho các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2);  Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017; Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn NSTW thực hiện CT MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017; các quyết định bổ sung vốn đầu tư và các Quyết định tạm ứng ngân sách trong năm 2017…

Ngày 13/7/2017, Sở Tài chính báo cáo số 2284/BC-STC: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước giao đầu năm 2017 là 1.607.772 triệu đồng. Trong đó:

- Khối tỉnh quản lý 940.197 triệu đồng;

- Khối huyện quản lý 624.745 triệu đồng;

- Chưa phân bổ 39.830 triệu đồng (Dự phòng chi nguồn cân đối ngân sách).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung đến ngày 30/6/2017 là 1.933.934 triệu. Trong đó: 

- Khối tỉnh quản lý 1.128.097 triệu đồng (trong đó vốn tạm ứng và ứng trước ngân sách 49.194 triệu đồng);

- Khối huyện quản lý 788.207 triệu đồng (trong đó vốn tạm ứng và ứng trước ngân sách 44.000 triệu đồng);

- Chưa phân bổ 17.630 triệu đồng.

Tổng vốn đã giải ngân 6 tháng đầu năm 2017 là 584.750 triệu đồng, đạt 34,6% so với kế hoạch sau điều chỉnh. (bao gồm: các nguồn vốn đầu tư giao kế hoạch năm 2017 giải ngân 513.053 triệu đồng, đạt 33,8%; vốn tạm ứng và ứng trước ngân sách giải ngân 71.697 triệu đồng, đạt 76,9%; vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân). Ghi chú: Tỷ lệ giải ngân bằng tổng số giải ngân trên tổng số kế hoạch sau điều chỉnh trừ đi phần vốn còn lại chưa phân bổ, vốn Chương trình MTQG và vốn nước ngoài ghi thu ghi chi 96.855 triệu đồng. Trong đó:

- Khối tỉnh giải ngân 365.500 triệu đồng, đạt 32,4% so với kế hoạch (bao gồm: vốn NSNN giải ngân 334.103 triệu đồng, đạt 33,3% so với kế hoạch giao; vốn tạm ứng và ứng trước ngân sách 31.397 triệu đồng, đạt 63,8%; Vốn TPCP kéo dài năm 2016 sang năm 2017 chưa giải ngân);

- Khối huyện giải ngân 219.250 triệu đồng, đạt 27,8% so với kế hoạch.

(Đính kèm chi tiết từng nguồn vốn theo Biểu số 01/GNĐT)

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây:

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: