Cập nhật tin mới nhất
Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

Tình hình trong nước, quốc tế còn có khó khăn, thách thức; để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhất là Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017. Trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện các giải pháp quan trọng chủ yếu sau:

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ cải cách TTHC, phát triển doanh nghiệp theo các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đạt chỉ tiêu môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của ASEAN-4; rà soát, đơn giản, bãi bỏ các TTHC không cần thiết; rút ngắn thời gian thông quan hàng xuất khẩu còn 70 giờ, hàng nhập khẩu còn 90 giờ; mở rộng địa bàn, đối tượng triển khai hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử; tăng số TTHC thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia.

Hai làtổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định:

Cơ quan Thuế, Hải quan tập trung thực hiện rà soát, nắm chắc địa bàn, dữ liệu cơ sở SX-KD, người nộp thuế và nguồn thu được giao quản lý; chủ động đề ra các giải pháp và triển khai quyết liệt, liên tục; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN từ hoạt động SX-KD năm 2017 được giao trên địa bàn. Tăng cường quản lý thu, quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; xử lý thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật. Thực hiện thu về trung ương các khoản thu từ cổ phần hóa DNNN theo quy định; đảm bảo thu vào NSNN đủ 60 nghìn tỷ đồng tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo dự toán NSNN năm 2017 Quốc hội quyết định.

Tập trung triển khai phương án sắp xếp DNNN giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Khẩn trương xử lý các khoản lỗ, nợ xấu của doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Qua đó tạo nguồn thu cho NSNN.

Ba là, quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo:

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện chi ngân sách theo dự toán, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân bổ kế hoạch vốn ĐTPT (bao gồm cả vốn TPCP) còn lại năm 2017, phê duyệt các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 để triển khai giao dự toán và thực hiện trong năm 2017. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn ĐTPT năm 2017. Điều hành các nhiệm vụ chi ĐTPT năm 2017 (bao gồm kế hoạch vốn TPCP năm 2016 chưa phân bổ chuyển sang) chặt chẽ, cắt giảm dự toán của các dự án, nhiệm vụ chậm triển khai, đảm bảo giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN năm 2017 trong phạm vi Quốc hội cho phép cả về số tuyệt đối và tỷ lệ so GDP.

Các địa phương chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo dự toán được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu NSĐP, nhất là các khoản chi ĐTPT gắn với tiến độ một số nguồn thu (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết,...). Chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách nhà nước đã ban hành, giảm nguồn NSTW phải hỗ trợ. Chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và các nguồn hợp pháp khác của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp dự kiến NSĐP giảm thu thì phải sử dụng các nguồn dự phòng NSĐP và các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương để bù đắp hoặc phải điều chỉnh để giảm chi tương ứng.

Bốn là, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn theo kế hoạch vay nợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ. Tích cực triển khai các giải pháp tái cơ cấu danh mục nợ công.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của NSĐP. Thực hiện cơ chế cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với địa phương theo quy định. Các địa phương thực hiện vay để bù đắp bội chi NSĐP và trả nợ gốc trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Năm là, tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường:

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công:

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý.

Bảy là, siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra công khai và giám sát việc sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Tám là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế. Tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTAs đã ký. Chủ động đánh giá các tác động của các hiệp định thương mại tự do đến thu NSNN để chủ động giải pháp điều hành.

Chín là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 sát thực tiễn, khả thi:

Các bộ, ngành, địa phương tập trung hướng dẫn, chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN ở bộ, ngành, địa phương mình; tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017 và cả 2 năm 2016-2017; trên cơ sở đó, bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và của năm 2018 để xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 tích cực, đáp ứng tốt các mục tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; động viên vào ngân sách ở mức hợp lý, chi tiêu trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; bội chi NSNN giảm dần và đảm bảo nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN theo đúng định hướng đã đề ra; đảm bảo cân đối ngân sách trong trung hạn.

                                                                   Theo mof.gov.vn

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: