Cập nhật tin mới nhất
Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-STC ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên về việc thanh tra việc quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 10/3/2017, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 25/BC-TTr ngày 27/3/2017 của Trưởng Đoàn Thanh tra; Báo cáo số 100/BC-PTTH ngày 16/5/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên về giải trình dự thảo kết luận thanh tra; Báo cáo (bổ sung) kết quả thanh tra số 46/BC-TTr ngày 22/5/2017 của Trưởng Đoàn Thanh tra.

Ngày 25/5/2017 Sở Tài chính có kết luận thanh tra về việc quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên như sau:

Năm 2016, Đài PTTH có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác quản lý tài chính, sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hoạt động dịch vụ; chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ và chấp hành tốt chế độ kế toán. Tuy nhiên qua thanh tra nhận thấy có một số sai sót trong việc quản lý tài chính và chấp hành chế độ kế toán nhà nước.

Qua đó, Thanh tra Sở Tài chính đề nghị Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên: Chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị; kiểm điểm, rút kinh nghiệm những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, chấp hành Chế độ kế toán như kết luận thanh tra đã nêu. Chấm dứt việc chi tiền thù lao hoàn thành sản phẩm đối với tác phẩm báo nói, báo hình không đúng đối tượng quy định, chi tiền lương làm thêm giờ từ kinh phí không thường xuyên và vượt giờ quy định. Hợp đồng tuyên truyền, hợp đồng sản xuất chương trình phải thể hiện rõ nội dung phối hợp trong hợp đồng; phải nghiệm thu, thanh lý khối lượng thực hiện và thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của đơn vị ký hợp đồng....

Đồng thời yêu cầu Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên:  Trích bổ sung kinh phí CCTL từ nguồn thu hoạt động dịch vụ số tiền 133.502.352 đồng; Phục hồi Quỹ phúc lợi số tiền 31.215.500 đồng, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền 6.210.000 đồng. Thu hồi nộp vào NSNN với số tiền 423.041.477 đồng.

Mời xem chi tiết Kết luận tại đây.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: