Văn bản cải cách hành chính
STT Tên Tải
1 Quyết định số 2814/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2 Quyết định số 2815/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
3 Quyết định số 1650/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
4 Quyết định số 1652/QĐ-UBND: V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
5 Thông tư số 185/2015/TT-BTC: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, CẤP VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
6 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc quy định thực hiện một số nội dung quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009
7 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc quy định thực hiện một số nội dung quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009
8 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
9 Quyết đinh 51/2008/QĐ-BTC: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
10 Quyết định 90/2007/QĐ-BTC: Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: