Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận
Tin tức nổi bật
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận (24/04/2024)
Chiều 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác lý luận và nghiên cứu lý luận, nhất là Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên; việc truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp có sự đổi mới về nội dung và phương pháp. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và truyền thống cách mạng của dân tộc được chú trọng. Việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được các cấp, ngành quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Công tác tư tưởng, lý luận góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo sự tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, vào công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 37-NQ/TW trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy phân tích về vai trò của lý luận, sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Nhấn mạnh: Lý luận là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động; công tác lý luận có vai trò định hình tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu lý luận, bám sát và tổng kết thực tiễn, kết hợp làm tốt công tác dự báo để bảo vệ quan điểm, tư tưởng và xây dựng các giải pháp, chiến lược phát triển địa phương, đơn vị mình. Đối với các vấn đề lớn của tỉnh, các cơ quan đơn vị có chức năng về nghiên cứu khoa học như: Trường Chính trị tỉnh, Trường đại học Phú Yên… cần chủ động có những nghiên cứu mang tính vĩ mô, mang tính định hướng để tỉnh có được những lý luận, quan điểm, cách tiếp cận logic, khoa học và thực tiễn trong phát triển, trong xây dựng đường lối tỉnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay tỉnh đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và công tác nghiên cứu lý luận; thường xuyên nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương của Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Công tác lý luận phải tập trung mạnh vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, quyết tâm chính trị, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời tổng kết, sơ kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… nhằm đúc kết thêm kinh nghiệm lãnh đạo từ thực tiễn của Đảng, làm phong phú lý luận trong quá trình triển khai thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: