Nhiều kết quả đạt được trong công tác phát triển văn hóa và bảo hiểm y tế
Tin tức nổi bật
Nhiều kết quả đạt được trong công tác phát triển văn hóa và bảo hiểm y tế (23/04/2024)
Chiều 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật có nhiều chuyển biến. Nhiều địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư cho hoạt động sáng tạo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai hiệu quả; môi trường, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Nhiều phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa - xã hội, xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, phát triển kinh tế tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tác động tích cực đến việc xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân về chính sách, pháp luật BHYT đã có chuyển biến tích cực. Nhờ làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị; đối tượng tham gia BHYT tăng qua từng năm, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2023, có 826.923 người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94.21% dân số toàn tỉnh. Các cơ chế, chính sách thực hiện BHYT được các cấp ủy, chính quyền quan tâm ban hành, bổ sung và hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước về BHYT được triển khai thực hiện hiệu quả. Quyền lợi người tham gia BHYT ngày càng mở rộng; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT từng bước được nâng lên. Cuộc vận động “Toàn dân tham gia BHYT” phát triển rộng khắp... góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW và Chỉ thị 38-CT/TW.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết 33-NQ/TW và Chỉ thị 38-CT/TW là hai nội dung rất quan trọng, nên các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện đảm bảo mục tiêu cuối cùng là vì con người, cho con người, tạo môi trường thuận lợi để con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức khỏe và có cơ hội phát huy mọi năng lực sáng tạo. Trong thời gian đến, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng và phát triển con người, xác định rõ con người là trung tâm của sự phát triển; văn hóa là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”; sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và công tác BHYT; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi Nghị quyết 33-NQ/TW và Chỉ thị 38-CT/TW.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cấp huyện và cơ sở, tập trung hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh để phục vụ khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho Nhân dân.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: